top of page

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest EXICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Węgrzcach ul. Forteczna 5,, tel: 507 079 378   mail: dobra.szkola.montessori@gmail.com;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem email: dobra.szkola.montessori@gmail.com;

 3. EXICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. ( U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361). oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646;

 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;

 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 6. W związku z przetwarzaniem przez EXICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ danych osobowych każdemu przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) , na podstawie art. 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;

 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt. 3, podanie danych osobowych jest obligatoryjne.

bottom of page